Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest Apartamenty Zielona Wydma w Łebie, dalej: ZielonaWydma.pl.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 • ZielonaWydma.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. ZielonaWydma.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 • Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania Umowy (realizacji Zamówienia), rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych.
 • Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy (realizacji Zamówienia), maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów prawa.
 • Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Klienta.
 • W związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych, ZielonaWydma.pl dokonuje operacji profilowania Klientów, polegających na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii jego Zamówienia w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb.
 • W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw. Sprzeciw może zostać wniesiony drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zielonawydma.pl
 • Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, bumerów identyfikacyjnych, adresu e-mail, a także numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez ZielonaWydma.pl w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 • Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez ZielonaWydma.pl informacji handlowych drogą elektroniczną.
 • Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru Zamówienia, adresu, adresu e-mail, oraz numeru telefonu kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym celem realizacji Umowy.
 • Niezależnie od treści ust. 12 dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich wynikającym oraz partnerom ZielonaWydma.pl na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.